Iz serije prispevkov »10 pravih korakov do uspešne digitalne poslovne preobrazbe« objavljamo Korak 2 – agilno upravljanje digitalne poslovne preobrazbe.

KORAKU 1 smo vzpostavili pravilno razumevanje kaj zares je digitalna poslovna preobrazba: celovita sprememba načina dojemanja, razmišljanja, osmišljanja, delovanja, ureditve in kulture podjetja z namenom konvergentne uporabe digitalnih tehnologij za zagotavljanje (še) več vrednosti za kupce in s tem pridobivanjem konkurenčne prednosti organizacij v novih razmerah digitalne ekonomije.

Digitalna poslovna preobrazba se seveda ne zgodi sama od sebe. Ne zgodi se niti s poskusi posamičnih digitalnih projektov in ne zgodi se niti s prijavo na razpis tipa P4D-C19. Ključno za uspešno, pravo digitalno poslovno preobrazbo organizacije je, da se v njej vzpostavi ravnovesje med:

 1. Trdo strukturo upravljanja digitalne poslovne preobrazbe, ki zajema:
  • integrirano poslovno in digitalno strategijo za usmerjanje integriranega poslovnega in tehnološkega razvoja,
  • vključenost digitalnih strateških projektov v načrt izvedbe poslovne strategije, kar med drugim pomeni tudi skupni proračun, torej ne ločena finančna sredstva za digitalne iniciative,
  • načrt zapolnitve vrzeli v digitalnih sposobnostih organizacije in kompetenc njenih zaposlenih;
  • odgovornega poslovnega nosilca (CEO) upravljanja in uresničitve digitalne poslovne preobrazbe in odgovornega nosilca izvedbe digitalne poslovne preobrazbe (CDO – vodja digitalne poslovne preobrazbe), ki digitalni poslovni razvoj redno vključujeta v vse obstoječe redne oblike poslovnega upravljanja in vodenja organizacije,
  • upravljanje poslovnih modelov za načrtno oblikovanje novih digitalnih poslovnih modelov s poudarkom na zagotavljanju novih oblik vrednosti – razvoj nove digitalne ponudbe organizacije,
  • aktivno upravljanje skupnega portfelja (digitalnih in poslovnih) projektov z jasno definiranimi kriteriji prioritizacije in zagotovljenimi (finančnimi in človeškimi) viri;
  • vzpostavitev upravljanja procesov za skladnost (digitalnega dela) strategije in (digitalnega dela) procesov,
  • vzpostavitev upravljanja podatkov, vsega potrebnega za podatkovno vodeno organizacijo: nadgraditev klasičnih KPI z digitalnimi KPI, zagotavljanje napredne uporabe podatkov (predvsem tistih o kupcih), podatki za spremljanje uresničitve poslovno digitalne strategije,
  • načrt izvedbe digitalne poslovne preobrazbe, ki zajema vse navedeno;
 2. Mehko poslovno agilnostjo, ki vsebuje:
  • razvito digitalno kulturo s poudarkom na digitalni inovativnosti, digitalnim voditeljstvom in v kupca usmerjeno organizacijo,
  • v osnovi drugače usmerjene digitalne talente, ki so sposobni prenašati v poslovno prakso organizacije značilnosti digitalne ekonomije, pospeševati digitalno kulturo, odločilno prispevati k zapiranju v strukturi omenjenih vrzeli in se osredotočati na vse potrebno za ustvarjanje več (digitalne) vrednosti za kupce in zaposlene,
  • visoko stopnjo pripravljenosti na spremembe vseh zaposlenih in sposobnost pravočasnega zaznavanja in hitre izvedbe potrebnih sprememb,
  • agilne time, ki imajo razpoložljive vire, kompetence in potrebna pooblastila, da bodo lahko elementi upravljanja prenešeni v redno poslovanje.

Ja, res je videti veliko različnih elementov, a je tudi res, da je več kot pol navedenih zadev takih, ki jih že ali bi jih morale organizacije izvajati za svoj poslovni razvoj ne glede na digitalnost. So pa seveda vključene tudi novosti, kot jih prinaša vsaka nova stopnja razvoja ekonomije in družbe.
 
Da povzamemo in damo ključno sporočilo: digitalna poslovna preobrazba ni nič drugega kot poslovni razvoj organizacije v razmerah nove digitalne ekonomije, kar seveda prinaša tudi nekatere novosti. Poslovni razvoj vključuje upravljanje integriranih poslovnih in digitalnih iniciativ v redno strukturno upravljanje najvišjega vodstva organizacije, ki je dopolnjeno z novimi poslovno-digitalnimi vlogami, in temelji na spoju digitalne kulture in digitalnih tehnologij ter na drugačni bolj fleksibilni organiziranosti organizacij. 
 

Kaj pravijo naši bralci 

V naši redni anketi pred izidom prispevka posameznega koraka, so bralci za svoja podjetja kot najpogostejšo obliko upravljanja digitalne poslovne preobrazbe navedli digitalno strategijo, a še vedno manj kot 20 odstotkov organizacij. Na drugem mestu so vzpostavljene vsaj 3 poslovne vloge povezane z digitalnostjo s 17,4 odstotka, kar ni presenetljivo, saj smo navedli širok nabor takih vlog (Vodja digitalne poslovne preobrazbe, Vodja upravljanja podatkov, Vodja razvoja izkušnje kupca, Vodja razvoja digitalnih talentov, Digitalni Coach, Digitalni strateg, Vodja prebojnih inovacij, Digitalni specialist, Vodja digitalnega marketinga, IIBA poslovni analitik, Digital Designer). Tretje mesto si delita Upravljanje sprememb in Upravljanje izkušnje blagovne znamke z 12,8 odstotka.
 
Če pogledamo poprečje strukturnih in agilnih elementov digitalne poslovne preobrazbe je le-to nekoliko višje pri strukturnih elementih (12,5 odstotka v primerjavi z 10,8 odstotka). Če pogledamo vse rezultate skupaj, vidimo izredno zaskrbljujočo sliko, saj prav nobeden od navedenih elementov upravljanja poslovne digitalne preobrazbe nima vrednosti višje od 20 odstotkov, desetina podjetij pa nima prav nobenega od elementov. Vse skupaj seveda pomeni izredno slabo pripravljenost slovenskih podjetij na uspešno izvedbo digitalne poslovne preobrazbe. 

Anketa Svet kapitala.

Anketa Svet kapitala.

Anketa Svet kapitala

Anketa Svet kapitala.

Integrirana poslovna in digitalna strategija

Strategija je osnovni dokument poslovnega razvoja organizacije za naslednje razvojno obdobje. Digitalna strategija bi po tem takem bila osnovni dokument digitalnega razvoja organizacije. Vendar ker mora biti digitalnost del poslovnega razvoja organizacije, je nujno potrebno, da sta oba dokumenta združena (integrirana), prepletena na način, da se v vsakem delu poslovne strategije nahaja pripadajoči digitalni nadstavek. Vsekakor ni prava pot, da digitalna strategija postane dodatek oziroma priloga poslovne strategije.
 
A organizacije se običajno lotijo pisanja digitalne strategije ločeno, v okviru samostojne aktivnosti. Na terenu srečujem tudi primere, ko slovenska podjetja povsem prepuščajo pisanje digitalne strategije zunanjim IT ponudnikom ali svetovalcem. To kaže na vsaj 3-krat zgrešeno razumevanje vloge in pomena digitalne strategije za digitalno poslovno preobrazbo, in sicer:

 1. digitalna strategija je strateški dokument – sicer to pove že sama beseda strategija, a presenetljivo na terenu najdemo kar veliko primerov, ko dokument samostojno pišejo zunanji IT izvajalci ali svetovalci, strateške dokumente pa bi morala seveda najprej pisati podjetja sama ali vsaj stalno aktivno sodelovati in narekovati poslovne usmeritve;
 2. digitalna strategija mora imeti izhodišče v poslovni strategiji in mora vsaj na koncu postati integralni del poslovne strategije (kar pomeni stalno prepletenost, dodajanje in ne kot dodatek ali celo kot priloga poslovne strategije), kar seveda pomeni, da je ne more dokončati zunanji IT ponudnik;
 3. končni rezultat digitalne strategije seveda ni dokument, temveč usklajenost organizacije o pomenu digitalne strategije za njeno poslovno prihodnost ter poenotenje videnja zaposlenih, na katerih področjih se bo izvajala digitalna poslovna preobrazba, ki ima svoje izhodišče v integrirani poslovni digitalni strategiji;

Dodatni trije razlogi, zakaj morajo organizacije same prevzeti nosilno vlogo oblikovanja integrirane poslovno digitalne strategije so: 4. ker mora le-ta vsebovati pogled kupcev, ki jih seveda najbolje pozna organizacija sama; 5. ker mora vsebovati odgovor na konkurenco, ki bi jo morala vsaka organizacija neprestano opazovati (dodatno tudi potencial digitalne konkurence izven lastne branže); 6. ker mora povezati strategijo s poslovnimi modeli njenega delovanja, in ti morajo biti prav tako prepleteni s poslovnimi in digitalnimi elementi.
 

Seveda vodstva organizacije in ostali aktivno vključeni v izdelavo integrirane poslovno digitalne strategije potrebujejo zunanjo pomoč pri: dvigu kompetenc izvedbe le-tega, pri »izzivanju« širjenje obzorij (pogled od zunaj na noter), pri prenosu izkušenj in dobrih praks, pri poznavanju digitalnosti na splošno, pri znanju zmožnosti digitalnih tehnologij in moderiranju vsega naštetega v smeri prenosa v konkretno poslovanje organizacije. Nenazadnje, integrirano poslovno digitalno strategijo je potrebno podpreti z ustreznim razvojem organizacijske kulture, ki mora biti prav tako integracija klasične poslovne in nove digitalne kulture. Sprememba kulture pa se lahko zgodi samo z notranjimi spremembami organizacije.
 

Odgovornost & odgovornost

 Že beseda »upravljanje« (Governance) daje vedeti, da gre za odgovornost najvišjega nivoja poslovanja, torej ožjega vodstva organizacije. V angleškem jeziku imajo za besedo odgovornost vsaj dva različna izraza: »Accountability« in »Responsibility«. Prvi govori o enem, najvišjem »account-u« odgovornosti, in druga o izvedbeni odgovornosti.

Prva torej pripada najvišjemu predstavniku poslovanja organizacije (CEO, direktor), druga nosilcu izvedbe digitalne poslovne preobrazbe (CDO – Chief Digital Officer ali Vodja digitalne poslovne preobrazbe). Njima se lahko v upravljanju digitalne poslovne preobrazbe oziroma v izvedbeno odgovornost na svojih področjih pridružijo še vsaj: Vodja HR ali Vodja za razvoj digitalnih kadrov, Vodja upravljanja podatkov, Vodja razvoja izkušnje kupca, Vodja proizvodnje, Vodja projektne pisarne. Ključnega pomena je, da delujejo kot najboljši timi, v posamezne dele upravljanja digitalne poslovne preobrazbe pa morajo biti pripravljeni vključiti še: kupce, druge strateške poslovne partnerje, ponudnike digitalnih rešitev in strokovnjake za razvoj digitalnosti.
 

Ostalo v naših prihodnjih prispevkih

O upravljanju vrednosti (KORAK 3) bomo pisali naslednjič, o identifikaciji digitalnih nevarnosti n priložnost v KORAKU 5, še pred tem o poznavanju zmožnosti digitalnih tehnologij (KORAK 4), in nato postopoma še o: smo dovolj usposobljeni za uspešno pot – KORAK 6; digitalni kulturi – KORAK 7; o podatkovnem upravljanju – KORAK 8; o spremembah in procesih – KORAK 9 in na koncu še o načrtu izvedbe digitalne poslovne preobrazbe – KORAK 10.

Naslednjič: KORAK 3 – Pravilno razumeti kaj je digitalna vrednost in kako jo oblikovati (na primer: kaj zares pomeni Cx – izkušnja kupca).